top of page

Regulamin korzystania z lokalu

Zasady ogólne

1. Firma CROSS-ART Karolina Ciesielska, będąca właścicielem marki „Gildia 26”, zwana dalej Operatorem, udostępnia Klientom lokal pod adresem: ul. Poetów 26, 03-147 Warszawa, złożony z 1 pomieszczenia o powierzchni 35 m2 oraz przyległej łazienki.
 

2. Koszt udostepnienia lokalu wynosi 150 zł brutto za 6 godzin, 250 zł brutto za 12 godzin i 350 zł brutto za 24 godziny.

3. Rezerwacji lokalu lub usług dodatkowych dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza na stronie internetowej lub telefonicznie. Rezerwacja zostaje potwierdzona dopiero po uiszczeniu opłaty za rezerwację na konto organizatora, poprzez płatność dokonaną za pośrednictwem Serwisu Internetowego Gildia 26 dostępnego na stronie https://gildia26.pl, przelew bankowy, przelew w systemie PayPal lub BLIK. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić maksymalnie na 48 godzin przed rozpoczęciem okresu korzystania z wybranych przez Klienta usług. W przypadku odwołania rezerwacji po upływie tego terminu, dokonana przez Klienta opłata rezerwacyjna przepada.
 

4. W przypadku, gdy Klient będzie korzystał z lokalu przez czas dłuższy niż wynika to z okresu rezerwacji, organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia go kosztami rezerwacji kolejnego okresu użytkowania, tj. nie więcej niż 150 zł brutto.
 

5. Klient ma prawo korzystania z lokalu do celów: prowadzenia sesji gier fabularnych RPG, grania w gry planszowe i figurkowe gry bitewne, organizacji wydarzeń typu Live Action Role Play (LARP) oraz rejestracji i transmisji audiowizualnej wyżej wymienionych aktywności. W przypadku rejestracji lub transmisji realizowanej samodzielnie przez Klienta odpowiedzialność za uzyskanie stosownych zgód dotyczących wykorzystywania wizerunku i przetwarzania danych osobowych oraz za przestrzeganie praw autorskich spoczywa na Kliencie.
 

6. Przyjmując niniejszy regulamin, Klient zobowiązuje się do korzystania z udostępnionego lokalu, infrastruktury i przedmiotów w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz zdrowym rozsądkiem – w szczególności tak, by nie powodować zagrożenia zdrowia lub życia własnego lub osób trzecich oraz zachować udostępnioną przestrzeń i rzeczy w stanie nie gorszym od tego, w jakim je zastał.
 

7. W przypadku, gdy stan lokalu po zakończeniu użytkowania przez klienta będzie w sposób rażący odbiegał od stanu zastanego i w związku z tym będzie wymagał natychmiastowego sprzątania, Operator może obciążyć Klienta kosztami sprzątania w wysokości nie większej niż 150 zł brutto.
 

8. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi lub odmowy dostępu do lokalu osobom naruszającym niniejszy regulamin.
 

9. Operator zapewnia Klientowi dostęp do instrukcji przeciwpożarowej oraz właściwe oznaczenie i udostępnienie dróg ewakuacyjnych zgodnie z aktualnymi w momencie realizacji usługi przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z otwartego ognia na terenie lokalu jest ściśle zabronione, z wyłączeniem sytuacji opisanej w punkcie 27.
 

10. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie lokalu.
 

Zasady korzystania z lokalu

11. W pomieszczeniu może każdorazowo przebywać maksymalnie 12 osób.
 

12. Z oferowanych w ramach niniejszego regulaminu usług mogą korzystać osoby pełnoletnie. Osoby powyżej 15, a poniżej 18 roku życia mają prawo wstępu i korzystania z usług pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 

13. Osoby poniżej 15 roku życia mogą przebywać w lokalu i korzystać z oferowanych usług jedynie w obecności i pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Rodzic lub opiekun odpowiada za ewentualne zniszczenia spowodowane przez osobę znajdującą się pod jego opieką.
 

14. Operator nie zapewnia opieki ani nadzoru nad osobami poniżej 18 roku życia przebywającymi w lokalu lub korzystającymi z oferowanych usług, z wyjątkiem sytuacji, w których personel Operatora został wynajęty do przeprowadzenia sesji lub wydarzenia. W takim wypadku personel działa przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa lokalu i osób w nim przebywających oraz realizacji usługi podstawowej, do jakiej został wynajęty.
 

15. Dozwolone jest wykorzystywanie lokalu przez Klienta do prowadzenia własnej działalności zarobkowej polegającej na czynnościach wymienionych w punkcie 5. niniejszego regulaminu. Klienta w każdym razie obowiązuje w takich okolicznościach niniejszy regulamin, a Operator nie ponosi odpowiedzialności za własne wewnętrzne regulaminy Klienta stosowane do takiej działalności.  W razie sprzeczności między wewnętrznymi regulaminami Klienta i niniejszym regulaminem, niniejszy regulamin ma pierwszeństwo stosowania.
 

16. Korzystanie z lokalu w celu organizowania gier hazardowych jest bezwzględnie zabronione. Takie praktyki zostaną niezwłocznie zgłoszone organom wymiaru sprawiedliwości.
 

17. Klient ma prawo do korzystania z dostępnej przestrzeni, w tym łazienki wyposażonej w środki higieny osobistej. Klient ma prawo do korzystania z infrastruktury i urządzeń znajdujących się w lokalu w tym: czajnika, kuchenki mikrofalowej i tostera. Operator udostępnia Klientowi instrukcje użytkownika dla każdego z wymienionych urządzeń, z którymi należy się zapoznać przed użyciem urządzenia. Wyjątki w dostępie Klienta do infrastruktury lokalu to:
 

a) Korzystanie z lodówki ograniczone jest do pobierania napojów oferowanych przez Operatora oraz przechowywania fabrycznie zapakowanych własnych napojów. Przedmioty znalezione w lodówce a niezgodne z tym opisem zostaną z lodówki usunięte.
 

b) Zakaz uruchamiania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu kuchenki gazowej lub piekarnika.
 

c) Zakaz korzystania z obecnej w lokalu bezpiecznej broni piankowej lub jej zdejmowania z miejsc, w których jest przymocowana, w szczególności w celu symulacji walki lub zadawania ciosów osobom lub obiektom. Broń piankowa obecna w lokalu pełni wyłącznie funkcję dekoracyjną.
 

18. Balkon przylegający do lokalu jest dostępny dla Klienta, ale przy korzystaniu z niego należy zachować wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu oraz zachowywać się w sposób bezpieczny dla siebie i osób trzecich.

19. Na terenie obiektu obowiązuje segregacja odpadów, zgodnie z wymogami m. st. Warszawy. Pojemniki na odpady oznaczone są odpowiednim oznakowaniem.

20. W godzinach 23.00-7.00 obowiązuje cisza nocna. Korzystanie z lokalu w tych godzinach jest możliwe w normalny sposób, jednak prosimy o ograniczenie głośności odtwarzanych dźwięków oraz powstrzymanie się od głośnych rozmów.

Zasady dotyczące akcesoriów, urządzeń, jedzenia i napojów

21. Na terenie lokalu Klient ma również prawo do korzystania z udostępnionych przez Operatora akcesoriów i rekwizytów, w tym w szczególności:

a) Kostiumów i odzieży

b) Kości, map taktycznych, figurek, makiet, przyborów do pisania

c) Podręczników do gier fabularnych i figurkowych (prosimy o kontakt w kwestii dostępności)

d) Gier planszowych (prosimy o kontakt w kwestii dostępności)

e) Komputera z dostępem do Internetu oraz aplikacji opłaconych przez Operatora

f) Drukarki podłączonej do komputera

g) Inteligentnego oświetlenia

22. Po zakończeniu korzystania z dostępnych przedmiotów, należy odłożyć je z powrotem na wyznaczone do tego celu miejsce. Wynoszenie akcesoriów i rekwizytów z lokalu lub ich niszczenie jest zabronione, a koszty strat i uszczerbków wynikających z takich zachowań zostaną doliczone do rachunku Klienta. O wszelkich uszkodzeniach akcesoriów i rekwizytów powstałych bez udziału Klienta należy niezwłocznie powiadomić Operatora.

23. Klient korzysta z komputera z dostępem do Internetu na własną odpowiedzialność i ma obowiązek robić to w sposób zgodny z prawem, w tym w szczególności prawem karnym i prawem ochrony własności intelektualnej. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do lokalu oraz zawiadomienia organów wymiaru sprawiedliwości w razie wykorzystywania udostępnionej infrastruktury informatycznej do działań niezgodnych z prawem, naruszania praw autorskich podmiotów trzecich lub uzyskiwania dostępu do, tworzenia lub rozpowszechniania treści niezgodnych z prawem.

24. Na miejscu możliwe jest korzystanie przekąsek i napojów. Pobranie ich z miejsca przechowywania jest równoznaczne z zakupem i zostanie doliczone do rachunku za usługę. Kawa i herbata dostępne są za darmo i bez ograniczeń. Organizacja cateringu lub przyrządzanie posiłków na miejscu są dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem Operatora.

25. Wszystkie przedmioty dostępne do zakupu w lokalu są oznaczone ceną w polskich złotych. Ceny w sztukach złota służą jedynie dodaniu klimatu.

26. Operator nie prowadzi w lokalu sprzedaży napojów alkoholowych. Samodzielna sprzedaż lub podawanie przez Klienta alkoholu osobom trzecim na terenie lokalu jest także bezwzględnie zabronione. Wniesienie przez Klienta do lokalu własnego alkoholu i jego spożywanie przez Klienta jest dozwolone po uzyskaniu uprzedniej zgody Operatora pod warunkiem potwierdzenia pełnoletności wszystkich osób przebywających w lokalu i tylko dla napojów alkoholowych o maksymalnej zawartości alkoholu do 18%.

27. Palenie wyrobów tytoniowych lub papierosów elektronicznych jest dozwolone tylko na terenie balkonu, z zachowaniem zasad ostrożności i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

28. Przypominamy również, że pozostawanie w stanie nietrzeźwości lub upojenia nie zwalnia, a wręcz może zaostrzyć zasady odpowiedzialności karnej lub cywilnej za czyny popełnione w takim stanie. Apelujemy zatem o rozsądek.

29. Operator zastrzega sobie prawo odmowy dostępu do lokalu lub wyproszenia z niego osób zachowujących się w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub naruszający komfort pozostałych użytkowników. Dotyczy to w szczególności osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych substancji.

30. Wnoszenie, uruchamianie i używanie innych urządzeń należących do klienta dopuszczalne jest tylko po uprzedniej konsultacji z Operatorem i za zgodą Operatora (polecamy kontakt mailowy).

Usługi dodatkowe

31. Klient ma możliwość zamówienia odpłatnej usługi przeprowadzenia sesji przez członka personelu Operatora w roli Mistrza Gry. Mistrz Gry zapewnia zarówno przeprowadzenie samego scenariusza przygody, jak i wsparcie w zakresie procesu tworzenia postaci oraz wyjaśnienia i demonstracji zasad wybranego przez Klienta systemu gry.

32. Na życzenie klienta i w ramach dodatkowej usługi Operator dostarcza spersonalizowane akcesoria, w tym m.in. karty postaci, portrety, elementy odzieży i akcesoria ze spersonalizowanymi motywami graficznymi oraz inne, do uzgodnienia.

33. Ceny usług dodatkowych ustalane są indywidualnie z Klientem.

Przetwarzanie Danych Osobowych

34. Administratorem Twoich danych jest CROSS-ART Karolina Ciesielska z siedzibą w Warszawie przy ul. Szynowej 12, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5242913445 REGON: 388116549. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: daneosobowe@gildia26.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem: ul. Szynowa 12, 03-164 Warszawa.

35. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

b) marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

c) finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

e) prowadzenia procesów reklamacyjnych,

f) zbierania i przechowywania opinii.

36. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie przy ul. Szynowa 12 w Warszawie lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: daneosobowe@gildia26.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

37. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez CROSS-ART Karolina Ciesielska w ramach zawieranych z Tobą umów.

bottom of page