top of page

Regulamin Serwisu Internetowego

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Gildia 26

Właścicielem serwisu internetowego Gildia 26 dostępnego pod adresem: https://gildia26.pl jest CROSS-ART Karolina Ciesielska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szynowej 12, 03-164 Warszawa NIP: 5242913445 REGON: 388116549, email: kontakt@gildia26.pl 
zwany dalej: Usługodawcą.

Słowniczek:
Klient: Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, dokonujący rezerwacji Usługi w Serwisie;

Konsument: Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową zgodnie z art. 22¹ ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity z 10 maja 2018, Dz.U. z 2018, poz. 1025 z późniejszymi zmianami) (dalej „Kodeks Cywilny”);
Serwis: strona internetowa Gildia26 dostępna pod adresem https://gildia26.pl W znaczeniu prawnym jest to usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca przeglądanie treści, zawieranie umów świadczenia usług i dokonywanie płatności za zarezerwowane usługi;

Użytkownik Serwisu: każda osoba korzystająca z Serwisu, w tym dokonująca rezerwacji usług oferowanych w Serwisie.

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika Serwisu, w tym Klienta, a w szczególności zasady korzystania z Serwisu, dokonywania rezerwacji usług, dokonywania przez klienta płatności oraz uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy, anulowania zamówienia, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Przedmiotem działalności Usługodawcy wykonywanej za pomocą Serwisu jest udostępnianie Użytkownikowi Serwisu oferty Usługodawcy oraz umożliwienie mu dokonywania rezerwacji oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Usług, w tym: wynajmowania lokalu, prowadzenia sesji RPG oraz organizacji różnego rodzaju imprez.

3. Do korzystania z Serwisu konieczne jest:
a) spełnienie minimalnych warunków technicznych tj. posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet i przeglądarki internetowej typu Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome;
b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługi w Serwisie świadczone były w sposób nieprzerwany, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w jego funkcjonowaniu spowodowane jakąkolwiek przyczyną.

5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

6. Ceny Usług w Serwisie podane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki. Dane i informacje zawarte na stronach Serwisu, w szczególności opisy Produktów i ich ceny, stanowią informacje handlowe, nie są natomiast ofertami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Ochrona danych osobowych Użytkownika Serwisu
Dane osobowe Użytkownika Serwisu podlegają ochronie prawnej. Szczegółowe zasady określające jakie dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Usługodawcę i w jaki sposób oraz jakie prawa przysługują Użytkownikowi w zakresie ochrony jego danych osobowych, jak również zasady dotyczące cookies i profilowania, zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej pod poniższym adresem:
https://www.gildia26.pl/polityka-prywatnosci

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu
1. Użytkownik Serwisu jest uprawniony do korzystania z Serwisu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Użytkownik Serwisu może przeglądać strony Serwisu, jak również dokonywać rezerwacji oferowanych w Serwisie Usług.

3. Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym m.in. zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Serwisu oraz jego elementy techniczne. Zakazane jest również wykorzystywanie Serwisu, jego nazwy i innych elementów do celów komercyjnych, reklamowych, promocyjnych itp. Nazwa Serwisu, jego elementy, w szczególności logo, koncepcja, treści, grafika podlegają ochronie prawnej i stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

4. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z dobrymi obyczajami, naruszających prawa lub dobra osobiste osób trzecich.

5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późniejszymi zmianami (dalej „Prawo Autorskie”)).

§ 4 Zasady rezerwacji usług
1. Przy pomocy Serwisu zawierane są umowy świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Umowy te zawierane są na odległość, drogą elektroniczną. Klientowi przysługują wszystkie prawa określone w stosownych ustawach o zawieraniu umów na odległość.

2. Przedmiotem rezerwacji może być którakolwiek Usługa świadczona przez Usługodawcę oferowana na stronach Serwisu, pod warunkiem jej dostępności.

3. Klient może rezerwować usługi dostępne w Serwisie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę (pod warunkiem dostępności Serwisu).
Aby dokonać rezerwacji usługi należy:
a) dokonać wyboru usługi, który ma być przedmiotem zamówienia;
b) wybrać pole „Zarezerwuj” znajdujące się przy danej Usłudze;
c) wybrać termin realizacji Usługi wybierając datę i godzinę w kalendarzu;
d) wybrać pole „Dalej”;
e) wprowadzić dane osoby rezerwującej Usługę: Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz opcjonalnie numer telefonu;
f) wybrać pole „Zarezerwuj”;
g) opłacić rezerwację na jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przy składaniu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Usługodawcę zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Usługodawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży danego Produktu.

5. Jeżeli wystąpią niejasności dotyczące przesłanych danych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. O takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany bez zbędnej zwłoki.

6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu lub innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia lub do kontaktu z Klientem, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

7. Rezerwacji usług można dokonać także za pośrednictwem poczty email na adres: kontakt@gildia26.pl lub telefonicznie na numer +48 602 576 042. W takim wypadku jednak rezerwacja nie odbywa się za pośrednictwem Serwisu.

8. Wykonanie przez Usługodawcę zarezerwowanych przez Klienta Usług możliwe jest dopiero po ich opłaceniu. W przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za zarezerwowaną usługę, usługa ta nie zostanie wykonana.

9. W przypadku, gdy realizacja rezerwacji nie będzie możliwa, Usługodawca może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie rezerwacji (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Usługodawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
b) Przeniesienie rezerwacji usługi na inny termin.
 
§ 5 Formy płatności
1. Serwis umożliwia następujące formy płatności:
a) karta kredytowa/płatnicza poprzez serwis stripe.com;
b) płatności on-line poprzez serwis PayPal.com

2. Rezerwacja zostaje potwierdzona po zaksięgowaniu po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy w odpowiednim systemie, zależnym od wybranej metody płatności.

§ 6 Czas realizacji usługi
1. Usługa realizowana jest w terminie i przez czas trwania wybrany przez Klienta procesie rezerwacji.

2. Jeżeli Usługodawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia z przyczyn wykraczających poza sferę jego wpływu – tj. np. z przyczyn leżących po stronie dostawców, przewoźników lub z powodu wydarzeń siły wyższej – jest on uprawniony do odstąpienia od umowy za jednoczesnym zwrotem ewentualnie uiszczonych przez Klienta płatności, jednak bez dalszych zobowiązań (np. bez zobowiązania do zapłaty jakichkolwiek odszkodowań, bez zobowiązania do dostawy towaru zastępczego itp.). Odstąpienie dokonuje się przez złożenie, w formie elektronicznej, stosownego oświadczenia wobec Klienta.

3. Usługodawca ma prawo do wstrzymania realizacji lub do anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania pełnych danych Klienta lub w przypadku podejrzenia co do ich prawdziwości.

4. W przypadku nieodebrania przesyłki płatnej przy odbiorze, Klient ma obowiązek zwrócić Usługodawcy wszelkie koszty związane z transportem i ze zwrotem przesyłki.

§ 7 Prawo Klienta do odstąpienia od umowy
1. Klient, który zawarł umowę z Usługodawcą, może odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny, składając wobec Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy – w formie pisemnej, wysyłając je na adres CROSS-ART. Karolina Ciesielska, ul. Szynowa 12, 03-164 Warszawa, lub przesyłając maila na adres mailowy: kontakt@gildia26.pl

2. Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pod warunkiem jednak, iż fakt otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy nastąpił nie później niż na 48 godzin przed zarezerwowanym przez Klienta terminem rozpoczęcia świadczenia usługi. Jeżeli fakt otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy nastąpił później niż na 48 godzin przed zarezerwowanym przez Klienta terminem rozpoczęcia świadczenia usługi, w takim wypadku Klientowi nie przysługuje zwrot uiszczonych przez niego płatności za tę Usługę.

3. Forma zwrotu płatności zależy od metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. W przypadku zwrotu płatności za transakcję dokonaną kartą płatniczą Usługodawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

§ 8 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu bez konieczności ich uzasadniania.

2. O dokonanych zmianach w Regulaminie Usługodawca poinformuje Użytkowników Serwisu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem oznaczonym w ogłoszeniu na stronie internetowej Serwisu.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu, jak również z innych przyczyn.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika Serwisu oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu końcowym używanym przez Użytkownika Serwisu.

5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją na tym urządzeniu produktów wykorzystywanych przy świadczeniu Usług, a rzeczywistym wyglądem produktu tych produktów (kolor, proporcje itp.).

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późniejszymi zmianami) oraz Prawa Autorskiego.

7. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie używane mogą być chronione na podstawie przepisów Prawa Autorskiego lub ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017 r., Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późniejszymi zmianami).
 
8. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem Serwisu niebędącym Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwym dla siedziby Usługodawcy.

bottom of page